ტურისტული პროდუქტის თავისებურებანი

მაია მელაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF (Georgian)

References


ასათიანი რ. 2003. ეკონომიკსი, განმარტებითი ლექსიკონი. თბილისი, „სიახლე“.

ბოლოკაძე ე. 1995. მარკეტინგი (სახელმძღვანელო). თბილისი, „სიახლე“

ეკონომიკური ლექსიკონი. 2001. პროფ. ა. სილაგაძის ხელმძღვანელობით, თბილისი, თსუ გამომცემლობა.

სავაჭრო საწარმოს ეკონომიკა. 1995. პროფ. ე ბოლოკაძის რედაქტორობით, თბილისი, თსუ, შპს ქართული ფილმი.

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. 1986. ერთტომეული, არნ. ჩიქობავას რედაქტორობით, თბილისი.

Bearden W., Ingram Th., Laforge R. 1995. Marketing: Principles and Perspectives. USA, p.210.

Peter D. Bennett, ed. 1988. Dictionary of Marketing Terms. Chicago: American Marketing Association.

http://www.wto.org

Medlik S. 2003. Dictionary of Travel, Tourism & Hospitality. Third ed.

Kotler Ph., Bowen J., Makens J. 1998. Marketing for Hospitality & Tourism. Prentice Hall International, Inc.

Sport & Tourism. 2001. WTO, Madrid.

Aleksandrova A. 2001. International Tourism, Aspect Press. M.

Netessine S., R. Shumsky. 2002. Introduction to the Theory and Practice of Yield Management.INFORMS Transactions on Education, Vol. 3, No. 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.