არამატერიალური აქტივების ცნება საშემფასებლო საქმიანობაში

ვასილ კიკუტაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF (Georgian)

References


Цыбулев П. Н. 2005. Оценка интелектуальной собственности. Киев.

Рейли Р., Швайс Р. 2005. Оценка нематериальных активов.

Edited by Carsten Fink and Keith E. Maskus, 2005. Intellectual Property and Development. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

http://www.piipa.org/

http://www.patentarea.com/

http://www.ifacts.se/intangible-assets/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.