ფრენშაიზინგის ხარისხის კონტრლი

თინათინ ბეგიაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ახვლედიანი ზ. 1999. ვალდებულებითი სამართალი. თბილისი: სამართალი.

ქოქიაშვილი მ. 2009. ფრენშაიზინგი და მისი სამართლებრივი რეგულირება. თბილისი: მერიდიანი.

ფირცხალაიშვილი ა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. ფრენშაიზინგი. www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off- www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d

საქართველო, საქართველოს პარლამენტი. 2012. კანონი: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 1997 წელი, ¹786-IIს. თბილისი: საკანონმდებლო მაცნე.

Barkoff R. M. 2008. Fundamentals of Franchising. USA. American Bar Association.

Justis R.T. and Vincent W.S. 2001. Achieving Wealth through Franchising. USA. Adams Media.

Sherman A.J. 2011. Franchising and Licensing: two powerful ways to grow your business in any economy. USA. AMACOM.

Franchising.ua. Основы бизнеса. Ведение бизнеса. Проверка и контроль качества обслуживания. http://ru.franchising.ua/osnovy-biznesa/764/proverka-kontrol-kachestva-obslujivaniya/ (22.02.12).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.