რეკეტი

შალვა ბერიკაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ნ. მამულაშვილი გ. 2008. სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, თბილისი: მერიდიან.

დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი. თბილისი: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

გორაშვილი გ. 2007. ქართული ანტირეკეტული კანონმდებლობის ზოგიერთი პრობლემური საკითხის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი. ჟურნალი მართლმსაჯულება, მარტი 10-11.

საქართველო. Pპარლამენტი.1999 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. თბილისი: საკანონმდებლო მაცნე ¹ 41.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments