დანაშაულობის პრევენციის ცნება და მისი, როგორც გლობალური პრობლემის განხილვა საერთაშორისო აქტებში The Concept of Crime Prevention and Its Discussion as the Global Problem in International Acts

ირაკლი ცქვიტაია

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


გამყრელიძე ო., ღლონტი გ. და ავტორთა კოლექტივი. 2011. კორუფცია საქართველოში, კრიმინოლოგიური ანალიზი და სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. თბილისი: პოლიგრაფი.

Бжезинский З. 2000. Шахматная доска. Перевод с английского М.

Лунеев В. 2007. Эпоха глобализации и преступность. М.: Нория стр.110

Лунеев В. Глобализация и преступность. Доклад на Московском форуме, 22-24 января 2003 г. Государство и Право М. 2003 №6 стр.

Кайзер Т. 1979. Криминология. Введение в основы М.

Михайлевский Р. 2009. Преступление, Закон и социальные изменения.

Fifth UN Congress on the prevention of crime And treatment of offenders– Geneva 12 September 1975 . http://www.asc41.com/UN-Congress/5th

Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders Caracas, Venezuela 25 August - 5 September 1980

Seventh UN congress on the Prevention of citme and Trantment og osendess – Milan. Italy 1985 26.08. Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders" Cairo, Egypt 28 April - 5 May 1995

Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century Declaration-18-25 April 2005 Al. Cong 203118

The Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice "Comprehensive strategies for global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world" Hosted by the Government of Brazil Salvador, 12-19 April 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.