კრიმინალისტიკის სისტემა და მისი ადგილი მეცნიერებებს შორის The System of Criminalistics and Its Place among Sciences

გია დეკანოზიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა ქვს

Full Text:

PDF

References


კრიმინალისტიკა. I ტომი, გამომცემლობა “ნეკერი” 1995 წ.

კრიმინალისტიკა. I ტომი, გამომცემლობა “მერიდიანი” 2000 წ.

კრიმინალისტიკა. I ტომი, გამომცემლობა “მერიდიანი” 2004 წ.

კრიმინალისტიკის სახელმძღვანელო – სახ. უნივერსიტეტის გამოცემა. გამომცემლობა „ნეკერი“ 1995წ. II ტომი.

ფაფიაშვილი შ. 2001. კრიმინალისტიკა, დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა.. თბილისი. თსუ გამომც.

Криминалистика. გამომცემლობა “Москва” 1988г.

.Криминалистика. გამომცემლობა “Юрист” 2010 г.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.