სიმყარე, როგორც ბანდის ძირითადი ნიშანი Liability, as the Main Rank of a Gang

ზვიად ელიზბარაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


გამყრელიძე ო. 1998. ისევ თვითმფრინავის გატაცების საქმის გამო. ახალი საქართველო, მაისი, 14-20.

გამყრელიძე ო. 2008.საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება. თბილისი.

დონჯაშვილი თ. 2007. საქართველოს სისხლის სამართალი. თბილისი.

მჟავანაძე ზ. 2000 სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი). თბილისი.

Комиссаров В.С., Лопашенко Н.А., Наумов А.В., Пономарев П.Г., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Чучаев А.И. 2010. Уголовное право России. Особенная часть. 4-е изд.М. Эксмо..

Курс Советского уголовного права. 1968. изд. ЛГУ.

Таганцев Н.С. Уложения. 1901.11-е издание. СПб.

Таганцев Н.С. 2001. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула: Автограф.

Указ президиума ВС СССР от 04.06.1947 об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества - http://www.lawmix.ru/docs-cccp/6994.

Фойницкий И. 1899.Курс русского уголовного права. Часть общая. СПб.

Хадзегов А.В. 2005. Банда и состав бандитизм в уголовном праве России. Ростов на Дону.

Cormaney M. 2009. Rico in Russia: Effective Control of Organized Crime or Another Empty Promise? –CRIME. VL.RU.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.