საქართველოს სამართლის სისტემისა და კანონმდებლობის სისტემის შესაბამისობის საკითხისათვის On the Issue of Correspondence between the Legal System and the Legislation System of Georgia

მანანა მოსულიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


საქართველოს კონსტიტუცია. თბილისი 1995 წლის 24 აგვისტო. 2011 წლის 1 მაისის მდგომარეობით. ბათუმი. 2011 წელი.

საქართველოს კანონი “ნორმატიული აქტების შესახებ” 1996 წლის 29 ოქტომბერი #458- Iს , (2011 წლის ნოემბრის მდგომარეობით,) მუხლი 4 და 5.

საქართველოს კანონი “საგანგებო მდგომარეობის შესახებ” 1997 წლის 17 ოქტომბერი, N 972 - Iს., 2011 წლის მდგომარეობით.

ლობჟანიძე გ. 2009. სახელმწიფოსა და სამართლი ზოგადი თეორია. ქუთაისი. გვ. 308-331.

Основы теории государства и права. Учебник для ВУЗов.Санкт-Петербург. 2002.стр.93-96.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.