უარი სამკვიდროს მიღებაზე და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით Renunciation of an Inheritance and Its Legal Consequences According to the Civil Code of Georgia

Dalila Gogodze დალილა გოგოძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ახვლედიანი ზ., ზოიძე ბ., ჭანტურია ლ. 1999. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის

კომენტარი, წიგნი მეხუთე. თბილისი: სამართლი.

ახვლედიანი ზ. 1997. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: სამართლი.

ზოიძე ბ. 2000. ძველი ქართული მემკვიდრეობითი სამართალი. თბილისი: უფლება.

მეტრეველი ვ. 1995. რომის სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

ნადარეიშვილი გ. 2005. რომის სამოქალაქო სამართალი. თბილისი: ბონა კაუზა.

შენგელია ე., შენგელია რ. 2007. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს კონსტიტუცია. კანონმდებლობა.

www.parliament-.ge(01.12.20011)

საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. კანონმდებლობა,

www.parliament.ge (01.12.2011)

Косарев.А.И. 2007. Римское частное право. Учебник. Москва: юриспруденция,

Мосин О.В. изучение особенностей наследования хранения и раздела отдепьных видов

имущества в Российском гражданском праве. www.samlib.ru 01.12.2011

Новицкий И. Римское право. Гл. III, §3. Виморочное наследство. www.pravo.vuzlib.net 01.12.2011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.