ქორწინებისგარეშე დაბადებულ ბავშვთა უფლებები - ზოგადი მიმოხილვა Rights of Children Born out of Marriage - General Review

Lia Chiglashvili ლია ჭიღლაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ჯავახიშვილი ივ. 1982. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი VI. თბილისი.

ახვლედიანი ზ. 1997. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: სამართალი.

ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., 2000. საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი . წიგნი მეხუთე. თბილისი: სამართალი.

კორკელია კ., ქურდაძე ი., 2004. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით. თბილისი: Eევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.