[1]
ჩიტაია მ., “ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები”, VGW, vol. 3, Nov. 2021.