ატვირთვები

ონლაინ ატვირთვები

უკვე ხართ დარეგისტრირებული ჟურნალში "ხმა ქართველი ქალისა" ?
შესვლა


რეგისტრაციის გავლა

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

ავტორი ხელმძღვანელობს

ჟურნალი განაცხადს სტატიების მიღებაზე აკეთებს წელიწადში ორჯერ. ავტორებმა სტატიები უნდა წარადგინონ ვორდის დოკუმენტის სახით (Microsoft Word ან RTF). ისინი უნდა ეფუძნებოდეს ორიგინალურ, გამოუქვეყნებელ  კვლევას. სტატიის მოცულობა განისაზღვრება 4000-6000 სიტყვით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს აბსტრაქტი და საკვანძო სიტყვები. წერის სტილი განისაზღვრება სტილის ჩიკაგოს სახლმძღვანელოს (CMS)  მე-16 გამოცემის მიხედვით. სტატიები რეფერირებულია.

სტატიები და კითხვები სტატიებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: mariana.unapkoshvili@tsu.ge.