წარდგენები

წარდგენის გასაკეთებლად შესვლა ან რეგისტრაცია.

წარდგენის სამზადისის ნუსხა

წარდგენის პროცესის განხორციელებისას ავტორებს მოეთხოვებათ შეამოწმონ თავიანთი წარდგენის შესაბამისობა ყველა შემდეგ ელემენტთან, და ის წარდგენები, რომლებიც არ იცავენ ამ სახელმძღვანელოებს შესაძლოა დაუბრუნდნენ ავტორებს.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

ავტორის სახელმძღვანელოები

ჟურნალი განაცხადს სტატიების მიღებაზე აკეთებს წელიწადში ორჯერ. ავტორებმა სტატიები უნდა წარადგინონ ვორდის დოკუმენტის სახით (Microsoft Word ან RTF). ისინი უნდა ეფუძნებოდეს ორიგინალურ, გამოუქვეყნებელ  კვლევას. სტატიის მოცულობა განისაზღვრება 4000-6000 სიტყვით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს აბსტრაქტი და საკვანძო სიტყვები. წერის სტილი განისაზღვრება სტილის ჩიკაგოს სახლმძღვანელოს (CMS)  მე-16 გამოცემის მიხედვით. სტატიები რეფერირებულია.

სტატიები და კითხვები სტატიებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: mariana.unapkoshvili@tsu.ge.

კონფიდენციალურობის დებულება

##default.contextSettings.privacyStatement##