პროსტიტუცია: ძველი და ახალი დებატი

ავტორები

  • თამარ საბედაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

პროსტიტუცია, პროსტიტუციის რეგულირება, ფემინიზმი, ჯოზეფინ ბათლერი, კრისტაბელ პანკჰურსტი, კატო მიქელაძე.

რეზიუმე

სტატიაში მომოხილულია პროსტიტუციის პრობლემის ირგვლივ გამართული დებატები, რომელიც საქართველოში მეოცე საუკუნის დასაწყისში, გაზეთის „ხმა ქართველი ქალისა“ ფურცლებიდან დაიწყო, მაგრამ ვერ ჰპოვა შემდგომი განვითარება და ქართულ საჯარო სივრცეში დღემდე ტაბუდადებულ საკითხად დარჩა; განხილულია პროსტიტუციის რეგულირების თანამედროვე პოლიტიკა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და  ე.წ. ლეგალიზებისა და აკრძალვის პოლიტიკის შედეგები, ასევე პროსტიტუციის პრობლემის მიმართება საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სამართალთან. სტატია წარმოადგენს მცდელობას პროსტიტუციის პრობლემა გახდეს საჯარო განხილვის საკითხი საქართველოში და გამოააშკარავდეს კავშირი გენდერულ უთანასწორობასა და პროსტიტუციის პრაქტიკას შორის.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

მელაშვილი, თამთა, რედ. 2013. კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.

საერთაშორისო ფონდი კურაციო, სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი

“თანადგომა”.2008-2009. ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით კომერციული სექსის მუშაკებს შორის საქართველოში. თბილისი, ბათუმი, http://new.tanadgomaweb.ge/upfiles/dfltcontent/1/38.pdf

ხომერიკი, ლელა. მანანა ჯავახიშვილი. 2005.ქალთა საზოგადოებრივი

საქმიანობა საქართველოში:XIX საუკუნის მეორე ნახევარი დაXXსაუკუნის დასაწყისი. თბილისი.

European Parliament, Directorate-General for International Policies, Policy

Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs.2014.Sexual exploitation and its impact on gender equality: Study.

Butler, Judith. 2008/1999.Gender Trouble. New York and London:Routledge.

BMFSFJ. 2007.Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany.

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationliste,did=93194.html

Mackinnon, Catherine A. “Sexuality”, 158-180,1997. Linda Nicholson (რედ.).The

Second Wave: A Reader in Feminist Theory.New York, London: Routledge.

Markovich, Malka. Guide to the UN Convention of 2 December 1949 for the

Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. იხილეთ: http://www.catwinternational.org/Content/Images/Article/88/attachment.pdf

Norwegian Ministry of Justice and Public Security. 2014. Evaluation of Norwegian

Legislation Crminalizing the Buying of Sexual Services (summary). http://www.eu-norway.org/Global/SiteFolders/webeu/Evaluation.pdf

Office on Drags and Crime. 2004.United Nations Convention against Transnational

Organized Crime and the Protocols Thereto.New York: United Nations.

OHCHR. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the

Exploitation of the Prostitution of Others

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx

Pankhurst, Christabel.1913. The Great Scourge and How to End It, Lincoln’s Inn

House, London: Kingsway. https://ia600402.us.archive.org/19/items/b28093318/b28093318.pdf

SoFFI K. 2007.The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes –

Implementation, impact current developments.

Story, Rae.2016. Faux Neutrality of Decriminalisation.

https://intermanentopposition.wordpress.com/2016/05/11the-faux-neutrality-of-decriminalization/

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2017-04-03