წარსულის რეპრეზენტაცია ქართულ ფემინისტურ ნააზრევში

ავტორები

  • მაია ტაბიძე

საკვანძო სიტყვები:

ქალთა ისტორია, ისტორია, წარსული, წარსულის რეპრეზენტაცია, სახელმძღვანელო, ფემინიზმი.

რეზიუმე

სტატიის მიზანია აღწეროს და გაანალიზოს როგორ წარმოაჩენდნენ მე-19 საუკუნის დასასრულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ქართველი ფემინისტი ქალები წარსულს და ისტორიას. საარქივო მასალასა და მეორად წყაროებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ ქალის როლი, გენდერული თაანასწორობა, ზოგადად საქართველოს ისტორია და რუსეთის გავლენა მასზე, არის ის ძირითადი თემები, რომელსაც ფემინისტები მე-19-მე-20 საუკუნეებში შეეხებოდნენ ისტორიულ კონტექსტში. ამ საკითხების ანალიზით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველოს წარსული ქართველი ფემინისტების მხრიდან დიდწილად გაიდეალებულია, თუმცა განსხვავდება დომინანტური დისკურსისგან იმდენად, რამდენადაც  ქალთა საკითხებს მოიცავს.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

გაბაშვილი, ე. (თარიღი უცნობია) „წერილი ქ. ბარბარე სულხანიშვილს“, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის არქივი.

განდეგილი 1915. ქალთა დღის შესახებ. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის არქივი.

გოგავა, ი. 2014.საშუალო სკოლის ისტორიის სახელმძღვანელოების ანალიზი GESJ: Education Science and Psychology 2014 | No.1(27): 125-133

გონაშვილი (რედ) 1973.საქართველოს ისტორიის ნარკვევები , თბილისი: საბჭოთა საქართველო, V ტომი.

მეგრელიძე, ლ. (თარიღი უცნობია) „ქალი ცხოვრებასა და ლიტერატურაში“. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის არქივი.

მელაშვილი, თამთა, რედ. 2013. კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.

მიქელაძე კ.(1917) მიზეზი ქალთა მონობისა და ქალთ ამოძრაობისა #17-31.

მიქელაძე კ. (1917) როგორ სდევნიდენ წინათ ქალს და როგორ სდევნიან ახლა.

მიქელაძე კ. (1917) სიტყვა თქმული კატო მიქელაძის მიერ 20 მარტს.

მიქელაძე კ.(1918) ქართველ ქალებს.

მიქელაძე კ. (1917) დედრობითი სქესის შემოქმედება.

მიქელაძე კ. (1918) ჩემი სიტყვა, რომლის წარმოთქმის უფლებაარ მომცა ბ. აკ. ჩხენკელმა ეროვნულ ყრილობაზე.

მიქელაძე კ.(1917) იდეური მებრძოლნი

მიქელაძე კ.(1917) საავტორო სვეტები

მიქელაძე კ.(1917) მოქალაქე რედაქტორო!

მიქელაძე კ.(1917) პატივი ეცით ქალის ნიჭს

მიქელაძე კ.(1917) სიმართლის გზისკენ

მიქელაძე კ.(1917) ქართველი ქალი დღევანდელს ოჯახში

მიქელაძე კ.(1917) ქართველი ქალი დღევანდელს ოჯახში

მელიქიშვილი, გ. (რედ) 1973.საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, თბილისი: საბჭოთა საქართველო, II ტომი.

Reisner, O., 2009. „Interpreting the Past – Analysis Interpreting the Past – From Political Manipulation to Critical Analysis?“Tbilisi Caucasus Analytical Digest: (08/09).

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი (1918) საქართველოს ეროვნული საბჭო.

ტყეშელაშვილი, ნ. 1922. „კავკასიელ ქალთა ბრძოლა სწორუფლებისათვის რევოლუციონურ კულტურულ ფრონტზე“. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის არქივი.

ჭავჭავაძე ი. 1898. „პატარა საუბარი“.თბილისი, ივერია: საპოლიტიკოდასალიტერატუროყოველდღიურიგაზეთი #59

ჭავჭავაძე, ი. 2007.თხზულებათა კრებული: პუბლიცისტური წერილები

ხომერიკი, ი. ჯავახიშვილი, მ. აბრამიშვილი, თ. 2012. გენდერული თანასწორობის საკითხი საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას: სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი, თბილისი.

ხომერიკი ი. და ჯავახიშვილი მ. 2005. ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოში: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი XX საუკუნის დასაწყისი. თბილისი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.

Bock, G., და Brown, A. 2001. Women in European history. Malden, MA: Blackwell

Scott J. 1986 „Gender Useful Category of Historical Analysis“, JSTOR: The American Historical Review, Vol. 91, No. 5. 1053-107

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2017-04-03