1920-იანი წლების ახალი საბჭოთა ქალი: მოლოდინები, რეალობა, რეპრეზენტაცია

ავტორები

  • სალომე ცოფურაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

ახალი საბჭოთა ქალი, ფემინურობა, ქალთა ემანსიპაცია, საბჭოთა იდეოლოგია, კინო, კინოს ფუნქცია, ქალთა რეპრეზენტაცია საბჭოთა კინოში, სექსუალობა, დედობა, ანდროგინულობა, სოციალური ოჯახი.

რეზიუმე

სტატია მიმოიხილავს ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ პერიოდში „ახალი საბჭოთა ქალის“ შესახებ არსებულ დისკურსს, რომელიც არაერთგვაროვნებით ხასიათდებოდა. აქ განხილულია შემდეგი საკითხები: რას ელოდა საბჭოთა  ხელისუფლება “ახალი საბჭოთა ქალისგან”, რა წინააღმდეგობები ხვდებოდა ამ „ოფიციალურ“ მოლოდინებს  თავად პარტიულ მუშაკთა მხრიდან რუსეთსა და საქართველოში;  როგორი იყო  „ახალი საბჭოთა ქალის“ რეპრეზენტაცია  რუსულ და ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

აფანელი, ს. 1924. „მუშაობა ქალთა შორის სოფელში“. ჩვენი გზა, ოქტომბერი, 33-34.

Attwood, Lynne and Kelly, Catriona. 1998. Programs for identity: The ‘New Man’ and the ‘New Woman. In Constructing Russian culture in the age of revolution: 1881-1940, რედ. Catriona Kelly and David Shepherd. 256-290. Oxford: Oxford University Press.

Attwood, Lynne. 1993. „Women, cinema and society“. In Red women on silver screen: Soviet women and cinema from the beginning to the end of Communist era, რედ. Lynne Attwood, 19-132. London: Pandora Press.

Grant, Susan. 2013. „The quest for an enlightened female citizen“. In Physical culture and sport in Soviet society: Propaganda, acculturation and transformation in the 1920s and 1930s, 72-98. New York, NY: Routledge, Taylor& Francis Group.

Factory of gestures: Body language in film. რეჟ. Oksana Bulgakowa. 2008. [DVD]. Stanford: Stanford Humanities Lab. DVD.

Kenez, Peter. 2001. Cinema and Soviet society: From the revolution to the death of Stalin. London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Miller, Jamie. 2010. Soviet cinema, politics and persuasion under Stalin. London, New York: I.B. TAURIS.

Turovskaya, Maya. 1993. „Women’s cinema in the USSR“. In Red women on silver screen: Soviet women and cinema from the beginning to the end of Communist era, რედ. Lynne Attwood, 133-140. London: Pandora Press.

Wood, Elizabeth, A. 1997. The baba and the comrade: Gender and politics in revolutionary Russia. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Youngblood, Denise, J. 1992. Movies for the masses: Popular cinema and soviet society in 1920s. Cambridge: Cambridge University Press.

Yutkevich, Sergei. 1973. „Teenage artists of the revolution“. In Cinema in revolution, the heroic era of the Soviet film ,L. Schnitzer, J. Schnitzer and M. Martin, 11-42. New York, NY: Hill and Wang.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2017-04-03