ტომ. 3 (2021): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

განმანათლებლობა და სექსუალობა მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი ქალი ავტორების ნაწარმოებებში

გამოქვეყნებული 2021-11-25

საკვანძო სიტყვები

 • სექსუალობა,
 • სექსუალური უფლებები,
 • ფემინიზმი,
 • ქალი ავტორები,
 • ლიტერატურა,
 • განმანათლებლობა,
 • ფეოდალიზმი,
 • სოციალური უთანასწორობა,
 • სხეული,
 • აგენტობა
 • ...More
  Less

როგორ უნდა ციტირება

ცქიფურიშვილი ნ. (2021). განმანათლებლობა და სექსუალობა მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი ქალი ავტორების ნაწარმოებებში. ხმა ქართველი ქალისა, 3. https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3094

ანოტაცია

სტატია მიმოიხილავს ქართველი, ფემინისტი მწერალი ქალების მიერ 1880-1927 წლებში გამოქვეყნებულ მოთხრობებს, რომლებიც სექსუალობის საკითხებს ეხებოდა; აანალიზებს იმ პერიოდში გავრცელებული განმანათლებლობის იდეების გავლენას მათ ნაწარმოებებში სექსუალობის ასახვაზე. კვლევა მიმოიხილავს ფემინისტურ მიდგომებს, რომლებითაც აღნიშნული მოთხრობებია დაწერილი. ტექსტები გაანალიზებულია მიხაილ ბახტინის დიალოგური კრიტიკისა და მიშელ ფუკოს დისკურსის კრიტიკული ანალიზის მეთოდით, ასევე სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების კვლევის მეთოდებით შეისწავლის მხატვრულ ლიტერატურას. აქცენტი კეთდება ნაწარმოებებში ჩაგრულთა ხმების წაკითხვის მეთოდებზე და ზოგიერთ მიზეზზე, თუ რატომ მიეცა ადვილად დავიწყებას მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში არსებული ფემინისტური მოძრაობა.

წყაროები

 1. ერისთავი-ხოშტარია, ა. (1924). კერა. In მიწა: მოთხრობები (pp. 89-154). ტფილისი: სსსრ სახელმწიფო გამომცემლობა.
 2. გარიყული, მ. (1978). ახალი მასწავლებელი. In რჩეული (pp. 63-71). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 3. გარყული, მ. (1978). საფირნაზი. In რჩეული (pp. 213-215). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 4. გარიყული, მ. (1978). ცხოვრების მსხვერპლი. In რჩეული (pp. 25-33). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 5. გარიყული, მ. (1978). ცაბუ. In რჩეული (pp. 209-212). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 6. გარიყული, მ. (1978). ჩვეულებრივი ამბავი. In რჩეული (pp. 34-45). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 7. გარიყული, მ. (1978). «უფლება». In რჩეული (pp. 114-117). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 8. გარიყული, მ. (1978). ცთუნება. In რჩეული (pp. 146-154). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 9. გარიყული, მ. (1978). ჩაწერილი ამბავი. In რჩეული (pp. 171-177). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 10. გარიყული, მ. (1978). უსინათლო ალექსა. In რჩეული (pp. 235-254). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 11. გარიყული, მ. (1978). ვისი ბრალია? In რჩეული (pp. 216-234). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 12. გაბაშვილი, ე. (1987). რომანი დიდ-ხევაში. In ქართული პროზა, ტ. XIII (pp. 309-347). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 13. გაბაშვილი, ე. (1987). გამარჯვებული ნიკო. In ქართული პროზა, ტ. XIII (pp. 410-487). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 14. გაბაშვილი, ე. (1987). ორ-ენა და ქუჩე. In ქართული პროზა, ტ. XIII (pp. 375-387). თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”.
 15. ერისთავი-ხოშტარია, ა. (1990). ეკლესიის გარშემო. In ქართული პროზა, ტ. XIX (pp. 7-106). თბილისი: გამომცემლობა „საქართველო”.
 16. ერისთავი-ხოშტარია, ა. (1990). ლაზარემ გადააჭარბა. In ქართული პროზა, ტ. XIX (pp. 107-153). თბილისი: გამომცემლობა „საქართველო”.
 17. გარიყული, მ. (1990). საიდუმლო. In ქართული პროზა, ტ. XIX (pp. 353-390). თბილისი: გამომცემლობა „საქართველო”.
 18. გარიყული, მ. (1990). დონა. In ქართული პროზა, ტ. XIX (pp. 433-472). თბილისი: გამომცემლობა „საქართველო”.
 19. ნაკაშიძე, ნ. (1990). სტუმარი. In ქართული პროზა, ტ. XIX (pp. 157-164). თბილისი: გამომცემლობა „საქართველო”.
 20. რატიანი, ი. (2008). მიხეილ ბახტინის თეორიული კონცეფცია. დიალოგური კრიტიკა. In ი. რატიანი & თ.
 21. დოიაშვილი (Eds.), ლიტერატურის თეორია – XX საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობანი (pp. 18-36). თბილისი: ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა.
 22. ბადაშვილი, მ. (2015). ტერიტორიული სხვაობები ოჯახის გენდერულ ურთიეობებში პოსტსაბჭოთა საქართველოში. თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
 23. მიქელაძე, კ. (2017). სიტყვა თქმული კატო მიქელაძის მიერ 20 მარტს ქალთა საზოგადო კრებაზე ქ. ქუთაისში. In თ. მელაშვილი (Ed.), კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები (მეორე გამოცემა ed., pp. 28-32). თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 24. წულაძე, ლ. (2020). სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები (ნ. ჯავახიშვილი, Ed.). თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
 25. სურგულაძე, ა., & სურგულაძე, პ. (2013). საქართველოს ისტორია: საკითხავი წიგნი, 1783-1990. თბილისი: საქართველოს მაცნე.
 26. კანტი, ი., ფუკო, მ., & თევზაძე, გ. (2012). შესავალი (გ. ზედანია & ს. რატიანი, Eds.). In რა არის განმანათლებლობა? (pp. 57-66). თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
 27. IPPF. (2008, October). Sexual RIghts: An IPPF declaration. International Planned Parenthood Federation. Retrieved October 14, 2021, from https://www.ippf.org/resource/sexual-rights-ippf-declaration
 28. Herndl, D. P. (1991). The Dilemmas of a Feminine Dialogic. In D. M. Bauer & S. J. McKinstry (Eds.), Feminism, Bakhtin, and the Dialogic (pp. 7-24). New York: State University of New York Press, Albany.
 29. Kehde, S. (1991). Voices from the Margin: Big Ladies and Others. In Feminism, Bakhtin, and the Dialogic (pp. 25- 38). New York: The State University of New York Press, Albany.
 30. O’Connor, M. (1991). Subject, Voice and Women in Some Contemporary Black American Women’s Writing. In D. M. Bauer & S. J. McKinstry (Eds.), Feminism, Bakhtin, and the Dialogic (pp. 199-217). New York: The State University of New York Press, Albany