მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალები ( ჭიათურა)

ავტორები

  • ანი ნიქაბაძე
  • ნათია ქარჩილაძე

საკვანძო სიტყვები:

მძიმე ინდუსტრია, დასაქმება, გენდერი, მძიმე საცხოვრებელი და სამუშაო გარემო, მუშა ქალი, (ორმაგი) ექსპლუატაცია, უთანასწორობა, შრომის კოდექსი, მძიმე სოციალური მდგომაროება, ჩაგვრა, გენდერული სეგრეგაცია, საშინაო და აუნაზღაურებული შრომა.

რეზიუმე

სტატიაში მიმოხილულია მძიმე მრეწველობაში (ჭიათურაში, "ჯორჯიან მარგანეზში“) დასაქმებული ადამიანების პრობლემები და ყურადღება გამახვილებულია მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალების პრობლემებსა და საჭიროებებზე. დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად, ქართულ მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ადამიანების საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს კვლევა ჯერ კიდევ არ დაწყებულა, განსაკუთრებით სუსტად ისმის მუშა ქალთა ხმა.  „ჯორჯიან მარგანეზში" დასაქმებულთა განაწილება გენდერის მიხედვითაა კონსტრუირებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული სფეროები, სადაც, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი სამუშაო პირობებია, ქალებისთვის დახურულია. აღსანიშნავია ისიც, რომ გაფიცვების მიუხედავად, მაღაროელთა და ქალთა სამუშაო პირობები არათუ გაუმჯობესდა, არამედ გარკვეულ ასპექტებში გაუარესდა კიდეც. სტატია წარმოადგენს მცდელობას, დაიწყოს საუბარი არამარტო ქალთა ანაზღაურებად შრომაზე, არამედ ქალთა საშინაო და უნაზღაურებელ შრომაზეც, რის გამოც მუშა ქალი ორმაგად ექსპლუატირებულია.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში. (2015). თბილისი: CSS.http://css.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=93&info_id=1043.

დასაქმება და უმუშევრობა. 2016. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=145&lang=geo.

ზურაბიშვილი, თ. 2006. „თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში“. თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

ქალი და კაცი საქართველოში. 2008. თბილისი: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტი. http://www.parliament.ge/files/648_11140_562714_1-geo.pdf 40.

Damaske, S. (2011). How Class and Gender Shape Women's Work. Oxford: Oxford University Press.

Damaske, S. (2011). „A „major career woman?’ How women develop early expectations about work“. Gender and Society, 25(4), 409–430.

Joekes, S. (1995). Trade-Related Employment For Women In Industry And Services In Developing Countries. Geneva: UNRISD.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2017-04-03