ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საქართველოში 1990-იანი წლების შემდეგ

ავტორები

  • ქეთევან ჩხეიძე

საკვანძო სიტყვები:

პოლიტიკა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო სისტემა, დემოკრატია, კვოტები.

რეზიუმე

წინამდებარე სტატიაში მიმოხილულია ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, კონკრეტულად კი, საქართველოს ეროვნულ საპარლამენტო ორგანოში, საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, გარდამავალ და დემოკრატიული მშენებლობის პერიოდში, კერძოდ, 1990-იანი წლებიდან 2012 წლამდე. სტატია გამოავლენს ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რაც აყალიბებს ქალთა დაბალ პოლიტიკურ წარმომადგენლობას. ეს გულისხმობს, როგორც პოლიტიკური ისევე სხვა (სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული) ფაქტორების მიმოხილვას და ანალიზს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ დემოკრატიული განვითარების კვალდაკვალ ქალთა დაბალი წარმომადგენლობის ახსნა უნდა ვეძიოთ პოლიტიკურ პარტიებში და, ზოგადად, ფორმალური/პარტიული პოლიტიკის მახასიათებლებში. დამატებითი სპეციალური ზომების გარეშე, საქართველოს ათეულობით წლები დასჭირდება ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელოვანი გაზრდისთვის.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

Bagratia, Tamar. 2013. Gender Analysis of 2012 Parliamentary Elections. Tbilisi: NIMD

Bagratia, Tamar and Medea Badashvili. 2011. „Development of Intraparty Democracy from Gender Perspective“. Intraparty Democracy and Local Governance, Tbilisi: NIMD:7-33

Brunnbauer, Ulf. 2000. „From Equality Without Democracy to Democracy Without Equality“. South East Europe Review, 3:151-168

Caul, Miki. 2010. Women’s Representation in Parliament: the Role of Political Parties. In Women, Gender and Politics: A Reader, ed. Krook, M. L. and Schilds. Oxford: Oxford University Press

Chkheidze, Ketevan. 2010. „Gender Politics in Georgia“. Caucasus Analytical Digest. 21:2-5

Dahlerup, Drude. (2005). Increasing Women’s Political Representation: New Trend in Gender Quotas. In Women in parliament, beyond numbers, (revised edition).ed. Julie Ballington and Azza Karam. Stockholm: International IDEA

Heinen, J. 2006. Clashes and Ordeals of Women’s Citizenship in Central and Eastern Europe, In Women and Citizenship in Central and Eastern Europe, redaqtori Jasmina Lukic, Joanna Regulska and Darya Zavirsek, Ashgate Publishing

Ishkanian, A. 2003. „Gendered Transitions: The Impact of Post-Soviet Transition on Women in Central Asia and the Caucasus“. Perspectives on Global Development and Technology 2(3):465-496

Khomeriki, Lela and S. Murusidze. 2002. Women’s Participation in Political Parties. Gender Problems in Georgia. Tbilisi: CIEI

Khomeriki, Lela and Nino Chubinidze. 1998. “Women in Political Parties of Georgia”. Directory of Political Parties. Tbilisi: International Center for Civic Culture.

Law of Georgia on Gender Equality. 2010.

Matland, Richard E. 1998. Women’s Representation in National Legislature: Developed and

Developing Countries. Legislative Studies Quarterly, 23(1), 109-125.

Matland, Richard E. and K.A. Montgomery. 2003. Women’s Access to Political Power in Post Communist Europe. Oxford: Oxford University Press

Matland, Richard 2005. „Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems“. In Women in Parliament Beyond Numbers, A Revised Edition, რედაქტორი Julie Ballington and Azza Karam, Stockholm: International IDEA.

Norris, Pippa. 1997. „Choosing Electoral System, Majoritarian and Mixed Systems. „International Political Science Review, 18 (3), 297-312.

Parliament of Georgia. 2006. The State Concept on Gender Equality. Retrieved 5 September http://www.parliament.ge/files/gender/Conc.pdf

Parliament of Georgia. 2009. Organic Law on Political Unions of Citizens. Retrieved 21 March 2016 from http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/GE/organic-law-of-georgia-on-political-union-of/view.

Pataraia, Baia. 2015. Georgian Politics Without Women – Quotas as a Solution to the Problem, Policy Brief. Open Society Georgia Foundation. Retrieved March 22 from http://www.osgf.ge/files/2015/Publication/EU-Geirgia%20Association%20/Angarishi_A4_3.pdf.

Paxton, Pamela and Sheri Kunovich. 2003. Women’s Political Representation: the Importance of Ideology. Social Forces. 82 (1), 87-113.

Regulska, Joanna and Magda Grabowska. 2012. „Social Justice, Hegemony and Women’s Mobilization“. In Justice, Hegemony and Mobilization: Views from Central/Eastern Europe and Eurasia, ed. J. Kubik and A. T. Linch, NY:NYU Press.

Sabedashvili, Tamar. 2007. Gender and Democratization: the Case of Georgia 1991-2006. Tbilisi: Heinrich Boll Foundation.

Verdery, Katherine. 1996. What Was Socialism and What comes Next? NJ: Princeton University Press.

Walshe, Denise. 2011. Women’s Rights in Democratizing States, Just Debate and Gender Justice in the Public Sphere. Cambridge: Cambridge University Press.

Waylen, Georgina. 1994. Women and Democratization: Conceptualization Gender Relation in Transition Politics. World Politics 46 (3): 327-354.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2017-04-03