ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

ქალთა შრომა და სექსუალობა ქართულ საბჭოთა სოფელში

გამოქვეყნებულია 2021-12-30

საკვანძო სიტყვები

 • საბჭოთა სოფელი,
 • ქალები,
 • შრომა,
 • სექსუალობა,
 • ზეპირი ისტორიები.
 • საბჭოთა სოფელი,
 • ქალები,
 • შრომა,
 • სექსუალობა,
 • ზეპირი ისტორიები.

ციტირების წესი

ბერაია ა. (2021). ქალთა შრომა და სექსუალობა ქართულ საბჭოთა სოფელში. ხმა ქართველი ქალისა, 2. https://doi.org/10.48614/vgw.2.2018.2500

რეზიუმე

კვლევის ფოკუსია სოფლად მცხოვრები მშრომელი ქალები და მათი პერსპექტივიდან დანახული და განცდილი საბჭოთა კავშირის, ქართული საბჭოთა სოფლის ისტორია. კვლევის მიზანი ქართულ საბჭოთა სოფელში ქალების ცხოვრების შესწავლა და ქალთა შრომისა და სექსუალობის მნიშვნელობის ანალიზია. საკითხის შესწავლა ზეპირი ისტორიების ინტერვიუების ანალიზით ხდება; ინტერვიუები შეირჩა პუბლიკაციიდან “ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები”. ინტერვიუ-ნარატივები დამუშავებულია ორგვარი - სინტაგმატური და პარადიგმატული - ანალიტიკური სტრატეგიით, რაც საშუალებას იძლევა, ერთი მხრივ, გამოვლინდეს თხრობის სიუჟეტური ხაზები, მეორე მხრივ კი, ქალების (თვით)რეპრეზენტაცია და მიმართებები მმართველ იდეოლოგიასა და სხვადასხვა ფენომენებთან. ამგვარი ანალიზის შედეგად შესაძლებელი ხდება ქალების ცხოვრების შესწავლა და შრომისა და სექსუალობის კუთხით მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების გამოკვეთა.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

 1. აბრამიშვილი, მარიამ და ეთერ გოგინაშვილი. 2017. “ეთერ გოგინაშვილი.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი,104-109. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 2. ბექიშვილი, ნინო. 2017. “ქალები საბჭოთა მეხსიერებით: უჩინარი ტრავმა.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი,15-35. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 3. გოდერძიშვილი, ცისანა და აღათო გვარამაძე. 2017. “აღათო გვარამაძე.”ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 56-68. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 4. გოდერძიშვილი, ცისანა და ბაგრატ (ბადრი) ახალაია. 2017. “ბაგრატ (ბადრი) ახალაია.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 174-205. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 5. გოდერძიშვილი, ცისანა და მარგო ნაყეური. 2017. “მარგო ნაყეური.”ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 128-137. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 6. ლეჟავა, ნინო და მალხაზ სალდაძე. 2017. “წინასიტყვაობა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროსგან.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 7-10. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 7. ტურაშვილი, მარინე და გულხანუმ ჩოფანოვი. 2017. “გულხანუმ ჩოფანოვი.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 240-249. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 8. ტურაშვილი, მარინე და რაუზანათ იბრაგიმოვი. 2017. “რაუზანათ იბრაგიმოვი.” ქალი საბჭოთა სოფელში: ზეპირი ისტორიები, რედ. ნინო ბექიშვილი, 270-279. თბილისი: ფონდი “ტასო”, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.
 9. Buckley, Mary. 1981. “Women in the Soviet Union”. Feminist Review 8: 79-106.
 10. De Vaus, David. 2002. “Finding a Sample.” In Surveys in Social Research (Fifth ed.), 84-116. London: Routledge.
 11. Rich, Adrienne. 1980. “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, Signs 5 (4): 631-660.
 12. Smith, Richard Candida. 2003. “Analytic Strategies for Oral History Interviews.” In Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns, ed. James A. Holstein and Jaber F. Gubrium, 347-367. Thousand Oaks: SAGE Publications.